English

Vígszínház Néző/Pont Hűségprogram - Általános részvételi feltételek

Bevezetés

A Néző/Pont hűségprogramban (továbbiakban: hűségprogram) csak nagykorú természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Vásárló), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem.
A Néző/Pont hűségprogramban a fenti feltételeknek megfelelő bármely állampolgárságú Vásárló részt vehet.
A Néző/Pont hűségkártya igénylése ingyenes.
A hűségprogram érvényes minden alábbi helyen történő vásárlás esetén a hűségkártya bemutatásával, illetve a virtuális hűségkártya alkalmazásával:
a Vígszínház valamennyi állandó és ideiglenes jegypénztárában és a weboldalon: www.vigszinhaz.hu

1.  Az általános feltételek elfogadása

A Vásárló elismeri, hogy megismerte és elfogadta a Néző/Pont hűségprogramhoz csatlakozás jelen feltételeit. E feltételek a Vígszínház Szervezési Irodájában, a Vígszínház ideiglenes jegypénztáraiban, valamint a www.vigszinhaz.hu honlapon (a Néző/Pont Hűségkártya almenüpontra kattintva) elérhetőek.
A hűségprogramhoz való csatlakozással a Vásárló elfogadja, hogy személyes adatait a Vígszínház a külön Aadatvédelmi nyilatkozatban részletezett módon, a hűségprogrammal összefüggésben kezelje. Az adatvédelmi nyilatkozat a Vígszínház Szervezési irodájában, valamint a Vígszínház állandó és ideiglenes jegypénztáraiban, továbbá a www.vigszinhaz.hu weboldalon (Adatvédelmi nyilatkozatem menüpontra kattintva) elérhetőek.

2.  Tárgy

A jelen rendelkezések meghatározzák a hűségprogramban való részvétel feltételeit.
A jelen általános feltételeknek megfelelően a hűségprogram célja, hogy előnyben részesítse a hűségkártya jogosultjait és biztosítsa a kártyatulajdonosok számára a mindenkori hűségprogram tájékoztatóban részletezett kedvezményeket és szolgáltatásokat. (A továbbiakban együtt a „hűségprogram szolgáltatásai”).
A Néző/Pont hűségkártya semmilyen esetben nem minősül fizetési eszköznek.

3. A Néző/Pont hűségprogram alapjai

3.1 Csatlakozás a Néző/Pont hűségprogramhoz

A hűségprogramhoz való csatlakozáskor a Vásárló alábbi adatainak megadása szükséges:
teljes név (vezetéknév, keresztnév), születési év, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A Vásárló az alábbi módokon csatlakozhat a Néző/Pont hűségprogramhoz:
Vásárló a programba való belépésre a mindenkori meghirdetett feltételek szerint online és személyes vásárlás útján válik jogosulttá. A csatlakozás személyesen történik a Vígszínház Szervezési Irodájában, valamint a Vígszínház valamennyi jegypénztárában, az ott elérhető formanyomtatvány kitöltésével. A végleges és személyhez kötött Néző/Pont hűségkártyát a feliratkozási folyamat végén kapja meg a Vásárló. A hűségkártya a feliratkozás napjától kezdve aktiválásra kerül.
     
Vásárló fizikai kártyát kap, azt a Vígszínház valamennyi jegypénztárában igényelheti személyesen. A Néző/Pont kártya átvételét követően a kártyán szereplő szám lesz érvényes online belépéskor is.

3.2 A Vígszínház jogai a hűségprogram feltételeinek be nem tartása esetén

A Vásárló felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos és elévült adatok következményeiért önállóan felel. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a hűségprogramban nem vehetők figyelembe.
A Vígszínház fenntartja a jogot, hogy a Néző/Pont hűségprogram jelen általános felhasználási feltételeinek betartását ellenőrizze. A feltételek be nem tartása esetén a Vígszínház fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Vásárlónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a Vásárló hűségkártyáját deaktiválja és a Vásárló hűségprogram-tagságát véglegesen megszüntesse. 

3.3 Kilépés a hűségprogramból

Vásárló jogosult bármikor megszüntetni megszüntetni hűségprogram-regisztrációját, amelyet megtehet Vígszínház jegypénztáraiban vagy Szervezési Irodájában, illetve az szervezes.kukac.vigszinhaz.hu címre küldött írásbeli nyilatkozattal.

4. Kötelezettségek

4.1 A Vásárló kötelezettségei

A Néző/Pont hűségkártya személyre szóló és nem átruházható. Kizárólag a Vásárló felel a saját hűségkártyájáért és kötelezi magát, hogy azt a jelen feltételeknek megfelelően használja. Kizárólag a Vásárló felel kártyájának és elektronikus profiljának használatáért.
A Vásárló kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy (nem teljes lista):

 • csak egy Néző/Pont hűségkártyát készíttet
 • garantálja a Vígszínház számára a hűségprogramhoz csatlakozáskor feltüntetett információk pontosságát,
 • biztosítja, hogy a Vígszínház felé kommunikált adatok, amelyek lehetővé teszik a Vásárlóval való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) biztonságosak, és kizárólag a hűségkártya jogosultja használja őket,
 •  a Vígszínházat felmenti a felelősség alól a Vásárló által a hűségprogram keretében megszerzett előnyök harmadik személy által történő engedély nélküli felhasználása esetén, tájékoztatja a Vígszínházat a hűségkártya-fiókja bármilyen nem engedélyezett használatát, az azonosító adatai biztonságát és titkosságát érintő bármilyen sérelem esetén a 8.1 cikkben láírt kapcsolattartási eszközökön keresztül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a hűségkártya jogellenes használata a Vígszínház elbírálása alapján maga után vonhatja:

 • a Néző/Pont hűségkártya deaktiválását,
 • a hűségprogram leállítását, felfüggesztését.

Vásárló hozzájárul, hogy a hűségkártya átvételekor a Vígszínház részére megadott személyes adatait a Vígszínház kezelje az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. 

4.2 A Vígszínház jogai és kötelezettségei

A Vígszínház kötelezi magát arra, hogy a hűségprogram során a tudomására jutott információkat a mindenkori Adatvédelmi szabályozásnak és az Adatvédelmi nyilatkozatban (www.vigszinhaz.hu/adatvédelem) foglaltaknak megfelelően kezeli.
A Vígszínház kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló számára biztosítsa a hűségkártyájához kapcsolódó Szolgáltatások optimális igénybe vételét.
A Néző/Pont hűségprogramhoz csatlakozással a Vásárló elfogadja az internet és egyéb (pl. telefon) hálózatok használatából adódó technikai korlátokat (a hűségprogramot kezelő szerver válaszadási ideje, kapcsolat-szakadási kockázatok, és általánosságban minden, adatátvitellel kapcsolatos kockázat).
A Vígszínházat semmilyen esetben nem terheli felelősség az alábbi esetekben (nem teljes lista):

 • A hálózat hibás működése, amely akadályozza a honlap megfelelő működését,
 • bármilyen adat elvesztése,
 • bármilyen szoftver hibás működése,
 • bármilyen számítástechnikai vírus, üzemzavar, vagy meghibásodás következményei.

A Vígszínház jogosult arra, hogy vásárlói személyes adatait adminisztrációs okok végett külső szolgáltatónak továbbítsa. Ezen szolgáltatók az Európai Unión belül találhatóak.

5. Értesítések

5.1 Személyes adatok változása:

A teljes név (vezeték- és keresztnév), lakcím, elektronikus cím, megadott telefonszám, vagy bármilyen adat változását a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell:

 • A Vígszínház jegypénztáraiban vagy Szervezési Irodájában személyesen,
 • a szervezes.kukac.vigszinhaz.hu címre küldött e-mailben.

A Vígszínház felhívja a figyelmet, hogy a Vásárló felel minden megadott információ pontosságáért és felelőssége kizárólagos a hibás, nem teljes vagy elavult adat feltüntetésből eredő károkért.

5.2 Teendők a hűségkártya elvesztése és / vagy ellopása esetén:

A Víg hűségkártya elvesztése és/vagy ellopása esetén a Kártyatulajdonos a lehető leghamarabb köteles erről a tényről értesíteni a Vígszínházat.  Kártya elvesztése és/vagy ellopása, esetén – amennyiben a vásárló személyesen igazolja magát a regisztrációkor megadott természetes adatok alapján – a régi kártyaszám érvénytelenítésre kerül és helyette új kártya és ehhez tartozó új kártyaszám kerül kibocsátásra.
A Jogosult megőrzi minden korábban szerzett előnyét.

6. A kártya félrevezető felhasználása /Kártyával való visszaélés

A jelen általános feltételek megszegése, a kártyatulajdonos vagy bármely harmadik személynek a visszaélése a kártya visszavonását vonja maga után.
A jelen általános feltételek megszegésével, jogosulatlan vagy visszaélésszerű felhasználással szerzett hűségpontok törlésre kerülnek.

7. A Néző/Pont hűségprogram módosítása vagy leállítása

A kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. A Vígszínház jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a hűségprogram rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.
A Vígszínháznak jogában áll megváltoztatnia a felhasználási feltételeket anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.
A jelen általános feltételeket a Vígszínház bármikor, a Vásárló előzetes tájékoztatása nélkül jogosult módosítani, amit a Vásárló fenntartások nélkül köteles elfogadni. Mindezekre tekintettel javasolt, hogy a Vásárló rendszeresen ellenőrizze a feltételek aktuális változatát, amely folyamatosan elérhető a www.vigszinhaz.hu weboldalon.

8. Teljesség

Amennyiben az általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. A Vígszínház mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel.
Az a tény, hogy az egyik Fél nem követelte, állandó vagy ideiglenes jelleggel, a jelen feltételek bármely pontjának alkalmazását, semmilyen esetben nem jelenti az abban a pontban foglaltakról való lemondást.

9. Alkalmazandó jog / Jogviták

Magyarország területén a hatályos magyar jogszabályok alapján.

Még ajánljuk

Kapcsolat

Kedves Nézőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi korlátozások idején jegypénztáraink zárva tartanak!
Személyes ügyintézésre, Vígszínházas maszk vásárlására Szervezési Irodánkban van lehetőségük, mely ebben az időszakban hétfőtől péntekig 10-18 óráig nyitva tart.

Telefonon és online is keressenek minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
E-mail:
szervezes@vigszinhaz.hu

Telefon:  
06-1-329-2340
06-1-329-3920