English

Vígszínház Néző/Pont Hűségprogram - Általános részvételi feltételek

Bevezetés

A Néző/Pont hűségprogramban (továbbiakban: hűségprogram) csak nagykorú természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Vásárló), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem.
A Néző/Pont hűségprogramban a fenti feltételeknek megfelelő bármely állampolgárságú Vásárló részt vehet.
A Néző/Pont hűségkártya igénylése ingyenes.
A hűségprogram érvényes minden alábbi helyen történő vásárlás esetén a hűségkártya bemutatásával, illetve a virtuális hűségkártya alkalmazásával:
a Vígszínház valamennyi állandó és ideiglenes jegypénztárában és a weboldalon: www.vigszinhaz.hu

1.  Az általános feltételek elfogadása

A Vásárló elismeri, hogy megismerte és elfogadta a Néző/Pont hűségprogramhoz csatlakozás jelen feltételeit. E feltételek a Vígszínház Szervezési Irodájában, a Vígszínház ideiglenes jegypénztáraiban, valamint a www.vigszinhaz.hu honlapon (a Néző/Pont Hűségkártya almenüpontra kattintva) elérhetőek.
A hűségprogramhoz való csatlakozással a Vásárló elfogadja, hogy személyes adatait a Vígszínház a külön Aadatvédelmi nyilatkozatban részletezett módon, a hűségprogrammal összefüggésben kezelje. Az adatvédelmi nyilatkozat a Vígszínház Szervezési irodájában, valamint a Vígszínház állandó és ideiglenes jegypénztáraiban, továbbá a www.vigszinhaz.hu weboldalon (Adatvédelmi nyilatkozatem menüpontra kattintva) elérhetőek.

2.  Tárgy

A jelen rendelkezések meghatározzák a hűségprogramban való részvétel feltételeit.
A jelen általános feltételeknek megfelelően a hűségprogram célja, hogy előnyben részesítse a hűségkártya jogosultjait és biztosítsa a kártyatulajdonosok számára a mindenkori hűségprogram tájékoztatóban részletezett kedvezményeket és szolgáltatásokat. (A továbbiakban együtt a „hűségprogram szolgáltatásai”).
A Néző/Pont hűségkártya semmilyen esetben nem minősül fizetési eszköznek.

3. A Néző/Pont hűségprogram alapjai

3.1 Csatlakozás a Néző/Pont hűségprogramhoz

A hűségprogramhoz való csatlakozáskor a Vásárló alábbi adatainak megadása szükséges:
teljes név (vezetéknév, keresztnév), születési év, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A Vásárló az alábbi módokon csatlakozhat a Néző/Pont hűségprogramhoz:
Vásárló a programba való belépésre a mindenkori meghirdetett feltételek szerint online és személyes vásárlás útján válik jogosulttá. A csatlakozás személyesen történik a Vígszínház Szervezési Irodájában, valamint a Vígszínház valamennyi jegypénztárában, az ott elérhető formanyomtatvány kitöltésével. A végleges és személyhez kötött Néző/Pont hűségkártyát a feliratkozási folyamat végén kapja meg a Vásárló. A hűségkártya a feliratkozás napjától kezdve aktiválásra kerül.
     
Vásárló fizikai kártyát kap, azt a Vígszínház valamennyi jegypénztárában igényelheti személyesen. A Néző/Pont kártya átvételét követően a kártyán szereplő szám lesz érvényes online belépéskor is.

3.2 A Vígszínház jogai a hűségprogram feltételeinek be nem tartása esetén

A Vásárló felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos és elévült adatok következményeiért önállóan felel. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a hűségprogramban nem vehetők figyelembe.
A Vígszínház fenntartja a jogot, hogy a Néző/Pont hűségprogram jelen általános felhasználási feltételeinek betartását ellenőrizze. A feltételek be nem tartása esetén a Vígszínház fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Vásárlónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a Vásárló hűségkártyáját deaktiválja és a Vásárló hűségprogram-tagságát véglegesen megszüntesse. 

3.3 Kilépés a hűségprogramból

Vásárló jogosult bármikor megszüntetni megszüntetni hűségprogram-regisztrációját, amelyet megtehet Vígszínház jegypénztáraiban vagy Szervezési Irodájában, illetve az szervezes.kukac.vigszinhaz.hu címre küldött írásbeli nyilatkozattal.

4. Kötelezettségek

4.1 A Vásárló kötelezettségei

A Néző/Pont hűségkártya személyre szóló és nem átruházható. Kizárólag a Vásárló felel a saját hűségkártyájáért és kötelezi magát, hogy azt a jelen feltételeknek megfelelően használja. Kizárólag a Vásárló felel kártyájának és elektronikus profiljának használatáért.
A Vásárló kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy (nem teljes lista):

 • csak egy Néző/Pont hűségkártyát készíttet
 • garantálja a Vígszínház számára a hűségprogramhoz csatlakozáskor feltüntetett információk pontosságát,
 • biztosítja, hogy a Vígszínház felé kommunikált adatok, amelyek lehetővé teszik a Vásárlóval való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) biztonságosak, és kizárólag a hűségkártya jogosultja használja őket,
 •  a Vígszínházat felmenti a felelősség alól a Vásárló által a hűségprogram keretében megszerzett előnyök harmadik személy által történő engedély nélküli felhasználása esetén, tájékoztatja a Vígszínházat a hűségkártya-fiókja bármilyen nem engedélyezett használatát, az azonosító adatai biztonságát és titkosságát érintő bármilyen sérelem esetén a 8.1 cikkben láírt kapcsolattartási eszközökön keresztül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a hűségkártya jogellenes használata a Vígszínház elbírálása alapján maga után vonhatja:

 • a Néző/Pont hűségkártya deaktiválását,
 • a hűségprogram leállítását, felfüggesztését.

Vásárló hozzájárul, hogy a hűségkártya átvételekor a Vígszínház részére megadott személyes adatait a Vígszínház kezelje az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. 

4.2 A Vígszínház jogai és kötelezettségei

A Vígszínház kötelezi magát arra, hogy a hűségprogram során a tudomására jutott információkat a mindenkori Adatvédelmi szabályozásnak és az Adatvédelmi nyilatkozatban (www.vigszinhaz.hu/adatvédelem) foglaltaknak megfelelően kezeli.
A Vígszínház kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló számára biztosítsa a hűségkártyájához kapcsolódó Szolgáltatások optimális igénybe vételét.
A Néző/Pont hűségprogramhoz csatlakozással a Vásárló elfogadja az internet és egyéb (pl. telefon) hálózatok használatából adódó technikai korlátokat (a hűségprogramot kezelő szerver válaszadási ideje, kapcsolat-szakadási kockázatok, és általánosságban minden, adatátvitellel kapcsolatos kockázat).
A Vígszínházat semmilyen esetben nem terheli felelősség az alábbi esetekben (nem teljes lista):

 • A hálózat hibás működése, amely akadályozza a honlap megfelelő működését,
 • bármilyen adat elvesztése,
 • bármilyen szoftver hibás működése,
 • bármilyen számítástechnikai vírus, üzemzavar, vagy meghibásodás következményei.

A Vígszínház jogosult arra, hogy vásárlói személyes adatait adminisztrációs okok végett külső szolgáltatónak továbbítsa. Ezen szolgáltatók az Európai Unión belül találhatóak.

5. Értesítések

5.1 Személyes adatok változása:

A teljes név (vezeték- és keresztnév), lakcím, elektronikus cím, megadott telefonszám, vagy bármilyen adat változását a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell:

 • A Vígszínház jegypénztáraiban vagy Szervezési Irodájában személyesen,
 • a szervezes.kukac.vigszinhaz.hu címre küldött e-mailben.

A Vígszínház felhívja a figyelmet, hogy a Vásárló felel minden megadott információ pontosságáért és felelőssége kizárólagos a hibás, nem teljes vagy elavult adat feltüntetésből eredő károkért.

5.2 Teendők a hűségkártya elvesztése és / vagy ellopása esetén:

A Víg hűségkártya elvesztése és/vagy ellopása esetén a Kártyatulajdonos a lehető leghamarabb köteles erről a tényről értesíteni a Vígszínházat.  Kártya elvesztése és/vagy ellopása, esetén – amennyiben a vásárló személyesen igazolja magát a regisztrációkor megadott természetes adatok alapján – a régi kártyaszám érvénytelenítésre kerül és helyette új kártya és ehhez tartozó új kártyaszám kerül kibocsátásra.
A Jogosult megőrzi minden korábban szerzett előnyét.

6. A kártya félrevezető felhasználása /Kártyával való visszaélés

A jelen általános feltételek megszegése, a kártyatulajdonos vagy bármely harmadik személynek a visszaélése a kártya visszavonását vonja maga után.
A jelen általános feltételek megszegésével, jogosulatlan vagy visszaélésszerű felhasználással szerzett hűségpontok törlésre kerülnek.

7. A Néző/Pont hűségprogram módosítása vagy leállítása

A kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. A Vígszínház jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a hűségprogram rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.
A Vígszínháznak jogában áll megváltoztatnia a felhasználási feltételeket anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.
A jelen általános feltételeket a Vígszínház bármikor, a Vásárló előzetes tájékoztatása nélkül jogosult módosítani, amit a Vásárló fenntartások nélkül köteles elfogadni. Mindezekre tekintettel javasolt, hogy a Vásárló rendszeresen ellenőrizze a feltételek aktuális változatát, amely folyamatosan elérhető a www.vigszinhaz.hu weboldalon.

8. Teljesség

Amennyiben az általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. A Vígszínház mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel.
Az a tény, hogy az egyik Fél nem követelte, állandó vagy ideiglenes jelleggel, a jelen feltételek bármely pontjának alkalmazását, semmilyen esetben nem jelenti az abban a pontban foglaltakról való lemondást.

9. Alkalmazandó jog / Jogviták

Magyarország területén a hatályos magyar jogszabályok alapján.

Még ajánljuk

Kapcsolat

Vígszínház - jegypénztár:
1137 Szent István krt. 14.
Tel: 329-23-40
Nyitva tartás: 11.00-19.00
Ünnepi nytva tartás:
Dec. 24-én és jan. 1-jén zárva, többi napon normál nyitva tartás szerint.

Vígszínház előcsarnok
Jegyvásárlás az előadások ideje alatt a földszinti előcsarnokban kialakított jegyárusító helyen.

Pesti Színház - jegypénztár
1052 Váci utca 9.
Tel: 266-55-57
Nyitva tartás: 13.00-19.00
Ünnepi nytva tartás:
Dec. 24-én és jan. 1-jén zárva, többi napon normál nyitva tartás szerint.

Szervezési Iroda
1136 Pannónia u. 8.
Tel: 329-39-20
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 10.00-18.00; péntek: 10.00-17.00
Ünnepi nyitva tartás:
Dec. 24-26. között zárva
Dec. 27-én 10.00-18.00
Dec. 28-án és 29-én 10.00-17.00
Dec. 30-án, 31-én és jan. 1-jén zárva 

Allee Bevásárlóközpont - 2. emelet
1117 Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: 06-30-519-3619
Nyitva tartás: hétfőn zárva, keddtől péntekig 11 és 19 óra, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között.
Ünnepi nyitva tartás:
Dec. 24-26. között zárva
Dec. 27-én 11.00-19.00
Dec. 28-án és 29-én 11.00-19.00
Dec. 30-án 10.00-18.00
Dec. 31-én és jan. 1-jén zárva

A Vígszínház Szervezési Irodája az adventi hétvégéken, szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között, az Allee Bevásárlóközpont második emeletén található jegyárusító pult 10 és 18 óra között is nyitva tart.

Színházjeggyel, bérlettel kapcsolatos információért hívja a színház ingyenes zöld számát: 06 80 204 443